SKK AVELSKOMMITTÉNS UPPDRAG ENLIGT SKK
Grundläggande principer och etiska riktlinjer för avel finns uttryckta i Svenska Kennelklubbens avelspolicy. En specialklubb eller rasklubb som är ansluten till SKK förbinder sig att ge information och råd i avelsfrågor. Uppdraget finns närmare beskrivet i ”SKKs riktlinjer för specialklubbens/rasklubbens arbete med avelsfrågor”, se länk.

Med utgångspunkt från avelspolicyn och de bakomliggande övergripande styrdokumenten ska avelskommittéer och enskilda avelsfunktionärer verka för att ”väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar” (ur SKKs stadgar § 1 Mål).

Den gemensamma mailadressen är ak@bostonterrierklubben.se

AVELSKOMMITTÉN
Anna-Parisa Wirén (sammankallade)
Taru Ylikylä
Inger Jansson
Lisa Adolfsson

Avelsfunktionärens uppgift och ansvar – 5 punkter
1. Avelsfunktionären har en framskjuten förtroendepost inom SKK-organisationen och stora krav ställs därför på innehavarens integritet. I arbetet med avelsfrågorna ska det stå helt klart att avelsfunktionären representerar sin klubbs ställningstaganden avseende RAS och inte agerar utifrån privata preferenser. Detta bör särskilt beaktas vid användandet av sociala medier. Generellt gäller att verksamheten är av informativ och vägledande natur.

2. Bland avelsfunktionärernas uppgifter ingår att förmedla Svenska Kennelklubbens grundläggande värderingar och kunskap om avel och uppfödning, samt att informera om innebörden i grundreglerna. Det innebär att avelsfunktionären är delaktig i ett opinionsskapande och pedagogiskt arbete vilket ställer krav på lämplighet och omdömesförmåga. Avelsfunktionären ska löpande följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

3. Avelsfunktionären ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor och den information som bygger på utvärderingar och sammanställningar inom RAS. Den enskilda uppfödaren ansvarar för den enskilda parningen.

4. Vid personliga kontakter och information om enskilda djur eller kombinationer ska avelsfunktionären endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om djuren eller deras avkomma. I övriga fall ska avelsfunktionären hänvisa till hundägaren, som enligt grundreglerna alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar.

5. Specialklubb och rasklubb kan utarbeta ytterligare etiska riktlinjer, anpassade till klubbens specifika behov, för arbetet med avelsfrågorna.

Läs mer: SKKs riktlinjer för specialklubbens/rasklubbens arbete med avelsfrågor