Svenska Bostonterrierringen, SBTR, bildades 1957 då rasen blivit populär och har i dag ca 350 medlemmar. Från och med 1 januari 2001 är klubben specialklubb under Svenska Kennelklubben, vilket också har inneburit att namnet är ändrat till SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBEN (SBTK).

För Svenska Bostonterrierklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKK:s medlemsorganisation gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom

  • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar.
  • att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av rasen.
  • att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Läs stadgarna här.