Svensk Utställningschampion SE UCH

SE UCH Vindgårdens Eagle Eye Eddie SE55906/2014
NORD UCH SE JV-16 SE V-17 O Captain My Captain Alikana SE38947/2016
NO UCH SE UCH Accuro’s Pretty Lucky NO35033/15
NO UCH SE UCH Gostuen’s Gipsy Rose NO42681/16
DK UCH SE UCH Hearts With Loves Feodora DK17851/2015
FI JV-16 FI UCH LV< CH NO UCH SE UCH Shandita’s American Dream FI41917/15
NO UCH SE UCH SE V-17 Analog Ci Semper Invicta NO44390/16
NO UCH SE UCH Gostuen’s Gabriel Remember Me NO42678/16
NO UCH SE UCH Kait Klassik Zealous Kiss RKF4576280
DK UCH NO UCH SE UCH Mollyville’s Castle Of Midnight Sun NO31164/16
FI UCH SE UCH Shandita’s French Elegance FI40195/16