Svenska Bostonterrierringen, SBTR, bildades 1957 då rasen blivit populär och har i dag ca 350 medlemmar. Den 1a januari 2001 blev klubben en specialklubb under Svenska Kennelklubben vilket också innebar att namnet är ändrat till SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBEN (SBTK). Sen sommaren 2020 är SBTK inte en specialklubb under SKK utan istället är vi en rasklubb ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK).

För Svenska Bostonterrierklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKK:s medlemsorganisation gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom

  • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar.
  • att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av rasen.
  • att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Läs stadgarna här.